Bakgrunn for MO-LA Stiftelsen

FORMÅL

Formålet til Mo-La Stiftelsen: (Meningsfull oppvekst i Laksevåg)

  • Arbeide for gode oppvekstvilkår for barn og unge i Laksevåg bydel.
  • Ved hjelp av konkrete tiltak å fremme godt tverretatlig samarbeid i bydelen, og fremme samarbeid mellom offentlige etater (stat – kommune), næringslivet og 3.sektor.
  • Forsøke å skaffe tilveie attraktivt utstyr som kan stilles til disposisjon for lag og foreninger og andre, som arbeider for barn og unge.
  • Overføre kunnskap og erfaringer fra arbeidet i stiftelsen til andre.

BAKGRUNN

Fra «Laksevågsmodell» til Tverretatlig samarbeid

Laksevåg lensmannskontor betjente et distrikt hvor det var stor kriminalitet og mye vold i slutten av 1980 årene. Dette medførte at lensmannskontoret la om aktiviteten slik at man fokuserte på forebyggende politiarbeid og personrelatert etterforskning. På det forebyggende planet la man vekt på regelmessig kontakt med distriktets skoler, temakvelder med borettslag og foreninger, samt vaktmestermøter. Alt dette la grunnlaget for hvordan man kunne bedre bo- og oppvektmiljøet i bydelen.

Fra Loddefjordområdet…

MO-LO Stiftelsen ble etablert ut fra viljen til å samarbeide om gjøre Loddefjordområdet til byens beste oppvekstbydel for barn og unge. Sammen med næringsliv, borettslag, idrettslag og foreninger stilte alle de offentlige etater i Loddefjord seg bak når MO-LO ble stiftet.

…til MO-LA Stiftelsen

Da parlamentarismen ble innført i Bergen kommune, medførte dette endringer for MO-LO Stiftelsen. Resten av Laksevåg ville være med, og resultatet var navneendringen til MO-LA. Dette førte også til at grunnlaget for virksomheten til MO-LA fikk en bredere og større gjennomslagskraft for å skaffe midler, mannskap og idégrunnlag til sin virksomhet.

I forbindelse med navneskiftet, er det utarbeidet en ny brosjyre som presenterer MO-LA modellen.

Det tverretatlig samarbeidet

At ting ble gjort riktig fikk man et tydelig bevis på da Stortingsmelding nr 23 for 1991/92 kom;

Fra kapittel 4: «Det er viktig at politiet legger vekt på det holdningsskapende arbeidet i skolen, tverretatlig samarbeid og mer generelle holdningskampanjer overfor befolkningen». Og i kjølvannet av dette fikk MO-LA enda flere ben å stå på: Sommer i Bergen Vest, Krimfri Påske, MO-LA seminaret på Voss, med mer. Nå er det enda flere…

Takk for besøket på nettstedet vårt. Vi oppfordrer til å bruke linkene over og fortell gjerne andre om oss.

Meningsfull oppvekst i Laksevåg bydel